June 20 Series No. 7 Remembering June 20th - Tigrigna Poem

፳ ሰነ ክንዝክር! (Remembering June 20th)
Berhane Alazar
Click Here for pdf version

ክንዝክሮም ሃገር ንምክልኻልን ንምውሓስን ዝሓለፉ ሰማእታትና
“ዓወት ንሓፋሽ! ኣነ ክሓልፍ” እንዳበሉ ዝወደቑ ምእንቲ ሓርነትና
ግንከ፡ ግንከ፡ ኣይትብከያ ኣዴታት፡ ኣይትሕዘኑ’ባ ኣቦታት
ይብከዮም ዴድዩ’ታ እዞም ተኣምር ዘመስከሩ ስዉኣት፧
ጓሎም ወዶም ካብ ነንሕድሕዶም ዝገዱ ምዑታት
ኣብ ልብና ሓዲሮም እንድዮም ክዝከሩ ንዝንተ ዕለታት!

“እንታይ’ሞ እንታይ’ሞ፡
እንታይሞ እዛ ዓለምዚኣ’ሞ”
ሰባት ኣይነብሩንዮም’ኮ - እንትርፎ ታሪኾም
ብርሃን ዘልበሱና - ንርእሶም ከም ጥዋፈ-ሽሞዓ መኺኹም
ግቡእና ጥራሕ ንግበር፡ ንናቢዮም ንዘለዉ ስድራቤቶም
‘ዓጀብ’ እዩ ዘብል ዝሓደጉልና ዘሕብን ተግባራቶም!
ሰረቕትን ዓመጽትን’ኳ ዝሞቱ ምእንቲ ኣመሎም
ሰማእታትና ግዳ ዝሓለፉ በጃ’ቲ ውጹዕ ህዝቦም።

ኣታ ንጀጋኑዶ ይብከዮሎም ኮይኑ፧ እኳ ደኣ ይዕለሎም’ምበሪ!
ካብ መቑሕ ባርነት ዘጋላገሉና - ተጋዲሎም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ
ደኸምናን፡ ጸማእናን፡ ሓንሳእ ከነዕርፍ፡ ከይበሉ ብሃሩር ብቑሪ
ኤርትራዊ ኒሕ ተዓጢቖም ከፈቱልና ናይ ናጽነት ባህሪ
ድቕድቕ ጸልማት ደልሃመት - ኮነት - ቅድድ ብርሃን ቀትሪ!
ዝብከዮምሲ ኣለዉ ኣብ መንጎና፡ ‘ማይ ቀጠነት’ ዝብሉ መውደኽድኽቲ
እዝጊ ዝጸልኣሎም - ኣዴታቶምን ኣቦታቶምን ዝረገምዎም ሓሰውቲ

ናይ ተንኰል ድነ ተጎልቢቦም - ንንጹሃት ዜጋታት ጸለሎ ቐባእቲ
ብዘይሕንከት ዝቋማጥዑ ምስ ናይ ሃገርና ታሪኻውያን ተጻባእቲ
ኣንታ ክንደይከ ይዕሽዉ - ልቢዶ ሰኣኑ ካብ ብዙሓት ሓንቲ፧
ሓሶት ብሓሶቱስ፡ ካን ኮይኑዎም - ‘ቦጎግ! ቦጎግ!’ በሃልቲ!
ንሃገርናን ንህዝብናን - ክመስሉ ሓለይቲ
ትፋእ ወያነን መወልቱን ክልሕሱ ተጓየይቲ

“ህዝቢ ኤርትራ ይግረፍ ኣሎ ብጨቋኒ መንግስቲ”
ክብሉ ከለዉስ፡ ንመን’ዮምከ ከደናግሩ፡ ‘ዞም ሃውተትቲ፧

እወ ዝብከዮምሲ ኣለዉ ምሳና - ዝመስሉ ናይ ህዝብና ተሓለቕቲ
ደጊም ንየው ንበሎም ዝረብሑ ኣይኮኑን፡ “ዶረን! ዶረን!” - ተጃሃርቲ
ተጸባእትና ዝፈሓሱዎን ዝፈሸሉሉን - ተንኮል-ሓዘል መልእኽቲ
ንዓና ከንበርኩኹ ያኢ - ክንደይ ላዕልን ታሕትን - ሸበድበድ በሃልቲ
ንሕና ዘይኮናስ - ይኣትዉዋ ድኣ ኣለዉ ባዕሎም ዝፈሓርዋ ጉድጓድ ለይቲ
ኣንታ ‘ዞም ነውራማት፡ ዝሩጋት መዓንጣ - ዝሰሓቱ መስመር
‘ክንዳኻ ዘይኣኽላስ ብኣኻ ይወዓላ’ ቀደምኮ ተባሂሉን’ድዩ ‘ቲነገር
ኣይሓንኩን ድዮምከ’ታ፧ - ቅሩብ ምእንቲ ህዝቦም፧ ምእንቲ ‘ታሃገር፧
ቶባ ደጊም ግደፍዎም - እንታይ’ሞ ክገብሩ ዘይብሎም ቁምነገር

‘ምበር ዝሓለፉን ዘለዉን ጀጋኑናስ ነብረ- ኣናብስዮም -- ዘበሰሩ ዓወት
ዓርቢ - እወ’ታ ዓርቢ! ዓርቢ መዓልቲ - ኣብ መንፈቐ ወርሒ ግንቦት
ቅንጥጥ ዘበልዋ ናይ ሕሰመ መከራ - እዋን መግዛእቲ ባርነት
ሕምብርቲ ሃገርና እትው ደኣ በሉ - ምስ ምሉእ ርእሰ ተኣማንነት
ሃየ ደኣ ኣይንዛነ ቃልና ነሕድስ - ክንዕቅባ ‘ታ ዘረከቡና ክብርቲ ናጽነት
ሃገርና ክንሃንጽ ህዝብና ክንምልምል - ክገላገል ካብ መሃይምነት ሕሰመ ድኽነት
ብዋጋ ብሉጻት እንድ’ያ ተረኺባ - እዛ ኣበሳሪት መስተርሆተ-ቅሳነት።

ወትሩ ኣብ ጎድኒ መንግስትናን ምክልኻል ሓይልታትናን!
ዕድመ ንወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ!
ስዉኣትና ቀሲኖም የዕርፉ!
ዓወት ንሓፋሽ!

ብርሃነ ኣልኣዛር