(EritreaAt24 Series: May 8th) Eritrea the First Truly Independent Nation in Africa (ድሕሪ ኤሮጳዊ መግዛእቲ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላሚ ሓቀኛ ናጽነት ኤርትራ)

ድሕሪ ኤሮጳዊ መግዛእቲ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላሚ ሓቀኛ ናጽነት ኤርትራ
ብምሕረትኣብ ዓንደማርያም
Read PDF version

ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ስማዊ ናጽነት ከምዝተለገሰለን ታሪክ ይነግረና እዩ። እዚ ናጽነት ግን ኣብ ዝርዝር ከይኣተና ንዝያዳ ባርነት የህዛብ ኣፍሪቃ ዝተቃልዓሉ መጻወድያ እዩ ኔሩ ክበሃል ይከኣል እዩ።

ነቲ ካብዚ ሕማቅ ተመኩሮ ዝተማህረ ህዝቢ ኤርትራ (ህዝባዊ ግንባር) ኣብቲ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝክፈል ዝነበረ መስዋእቲ ከይተደረተ፡ ንኩሉ ክመጽእ ዝክእል ክስተታት ኣርሒቁ ብምምዕዳው ነቶም ገበቲ ከም ካልኣይን ናይ መወዳእታን ተጠማጢሙ ክምክቶም ኣማራጺ ዘይብሉ ምርጫ ክምዝኮነ፡ኣብ ኣተሓሳስብኡን ትልሚ ዓወት ስርሑን ጌሩ ስለ ዝሓዞ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዕመታት ንህዝቢ ኤርትራ ናይ እፎይታ ክኸውን ዝነበሮ ግዜ፡ ብምርጫ ዘይኮነ ብግዴታ ምዞም ገበቲ ተሓናኒቁ ናብ በርሃው ዝበለ ግዜ ከማዕዱ ኪኢሉ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ መጀመርታ ነጻ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ምድዃን ይርኸብ ኣሎ ክንብል ንክእል።

ኤርትራ ከም ኣካል ናይዚ ኣህጉር ብክልተ ብልሒ ክትወዳእን፡ክትጽጸን፡ ክትርመስን ዝተገብረ ዓሎቅ ፈንጢሳ፡ ነቲ ዝተተለመ መርገም ናብ ምርቃ ብምቅያር፡ ነቲ ኣፈናዊ ቀጥታዊ መግዛእቲ ብክትኣምኖ ዝጸግም ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ብምክፋል ፡ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣክሊል ናጽነት( ግርማ ናጽነት) ኣብ ክዕገት ዝይከኣል ምስ ብጽሐ ንኹሎም ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ፈቴዮም ዘይኮነ ተነሲዖም ናጽነት ከምዝቅበሉ ዝገበረት ሃገር እያ።

እዚ ከም ሓሞት ዝመረሮም ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ፡ነቲ ካልኣይ ብልሒ ተጠቂሞም ድሕሪ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ባርነት ንምምላሱ ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ተከታቲሎም ዘጥቅዑ መካልፍ ወይ ዓንቀጽቲ ተጻብኦታት ብስያፍን፡ኩሊትን፡ ብላዕልን፡ ታሕትን፡ ብምብራቅን፡ ምዕርራብን፡ ብጸልማትን፡ ብርሃንን፡ ብሓዘለይን፡ ተመልከተለይን ወዘተ ንቲ ነውራም ሕሱር ክብረት ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ክብረት መላእ ህዝቢ ኢትዮጲያ ሸይጡ መጋበርያ ዝኮነ ጃንዳ ወያነ ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጽምዶ የእቲዮሞ ጸኒሖምን ኣለዉን።

ህዝቢ ኤርትራ (ህዝባዊ ግንባር) ግን ነቲ ፍቱን ሳይንሳዊ ኣገባብ ቃልሱ ቃልስና መሪር እዩ ዓወትና ግን ናይ ግድን እዩ ሎሚ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ፡ልክዕ ከምቲ ብረታዊ ቃልሲ ጸኒዑ ይጥቀመሉ ኣሎ፡ ፍሪኡ ድማ ንወያነ ኣብ ዐዘቅቲ ብዘስጥም፡ ነቶም ገበቲ ድማ ናይ ሕፍረት ካባ ዝክደኑሉ ግዜ ኣብ ቀረባ ማዕዶ ክረኣዮም ጀሚሩ ኣሎ።

እንተ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነቶም ከም ነፋሒቶ ዝቅያየሩ ሕብሪ ናይ መጥቃዕቲ፡ መበገሲኦምን ዋንኦምን ሓደን እንኮን ገባቲ ዓለማዊ ስርዓት ምዃኑ ሎምን ኣብ ግዜ ፈደረሽንን ኣይርድኦን እዩ ኢሉ ዝሓስብ ዘይ'ብሱል የዋህ እንተልዩ፡ እቲ ብነብሰ ምትሓት እናተሳቀየ፡ ዘይቅሱን መዋእል ፡ናይ ጊላን ተላኣኣኪን፡ እጃም እናተጻወተ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልእ ክፍልታት ዓለም ሰላም ብምዝራግ ዝሰርሕ ዘሎ መንፈሱዝተጀልሐ ጃንዳ ወያነ ጥራይ እዩ።

ኣብ ስነሞጎት ህዝቢ ኤርትራ (ህዝባዊ ግንባር) ጸገም፡ስእነት፡ ምረት፡ቃልሲ፡ገድሊ፡መስዋእቲ ኩሎም ዝይምነዮምን ዘይደልዮምን ይኩን እምበር፡ ኩሉ ገዲፍካ ክብረቱ ክም ፍጡር ወዲ ኣዳም ክትንክፍ ዝፍትን ገባትን ከዳምን እንተልዩ ዝተከፍለ ዋጋ ድኣ ይክፈል እምበር፡ ካብ ክብረቱ ዝተነፍገ ህላወ ዘይምህላው ዝመርጽ (ባህሊ) ስነሞጎት እዩ

እዚ ኣብቲ ካላኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ስለ ዘጋየጽካሉ ኣብዛ"ንእሽቶይ ሃገር" ውሑድ ህዝቢ ከምዝማእማኣና ክንጥቀመሉ ኢና ኢሎም ዝሕሰቡ መንቀኛታት እዚ ጽኑዕ ህዝቢ፡ ኮቶ ኣይሰለጦምን ጥርይ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መገዲ ፍትሒ ስጋብ ዘሎ መሬት ክንዲ እንቒ ክጸብብ ከምዝክእል ሕሉፍ ተመኹሩኡ ዝመሃሮ ኾይኑ እንተቲ ኣምበርካኪ ስነ ሓሳቦም ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ከምዘይ ሰርሕ ብቃልን ብመንፈስን ደምን ሓቢርዎም እዩ።

ስለ ዝኮነ ድሕሪ እቲ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ውጥን ኤርትራን ኣተሓሳስባ ኤሪትራዊያን (ሕማቅ ናይ ጽቡቅ ኣብነት) ዝብልዎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከይጠጥዐ ንምቁጻዩ ብከምዚ ሰይጣናዊ ተልእኮ ተበገሱ።

መጀመርታ ኩሉ የዕጢቆም በቲ ሕሱር ጃንዳ ወያነ ንኩሉ ንብሄራት እትዮጲያ በቲ ሕዱር ሕማም ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ ብምትስሳእ፡ቅሉዕ ወራር ኣብ ልዕሊ ግዝኣታዊ መሬት ኤርትራ ተካይዱ። ኣብዚ ድሕሪቲ ውሱን ዕንደራ ህዝባዊ ግንባር (መንግስቲ ኤርትራ) ንጃንዳ ወያነ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታ ብምጥላቅ ከም ብክሊማዊ ወቅዒ 71 ከባቢ ዓሰብን ረመጽ ሰራዊት ኤርትራን ካላኦት ውግኣትን፡ እዚ ዓውደ ጸወታ ሓንሳብን ንሓዋሩን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘየዋጽእ ተኣሚኑሉ

ካልኣይ መጥቃዕቲ ትንፋስ ብዘይህብ ሆቦብላ፡ነቲ ሕሱር ጃንዳ ወያነ ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ተከታታሊ ክልተ ወግዓዊ እገዳታት ብምስግዳድ ተጻብኦኦም ቀጸሉ፡እዚ ማለት ብዘይቲ ዘይወግዓዊ ዝገብርዎ ዝነበሩ እገዳን ተጻባኦን ማለት እዩ።

ማዕረዚ ግሁድ ተጻብኦ ቆጺርካ ዘይውዳእ ሽርሒ ተካይዱ ኣይሰመረን ጥራይ ዘይኮነ ዕርቃኑ ውጺኡ ኣብ መከተምታ ገጹ ብናይቶም ገበቲ ሕሳባት እቲ ጽወታ ውዱእ እዩ ኔሩ፡ ነዚ ውሑድ ህዝቢ ቁጠባዊ ዓቅሚ ዘይብሉ፡ምጀመርታ ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጲያ ኣነጻጺሮሞ፡ ቀጺሉ ቁጠባ ኢትዮጲያ ብድጎማ ስጋብ ዕንቀሩ ተክተኽዎ፡ መወዳእታ ናይቲ ጸወታ ኸውሕስ ንህዝቢ ኤርትራ ብእገዳ ጠበንጅኡ ከምዝሕደግ ጊሮም፡ ነዚ ክዳሚ ጃንዳ ወያነ ግን ስጋብ ኣስናኑ የዕጢቆሞ ጥራይ ዘይኮነ ስጋብ ካብ ሰሜን ኮርያ ብገንዘቦም ኣጽዋር ክሽምት ኣፍቂዶምሉ፡ እቲ ጽወታ ግን ብናቶም ሕሳባት (calculation) ኣይተወድኤን እቲ ምስጢር ንዝኮንነ ፍጡር ግሉጽ እዩ፡ ነቲ ዕጥቂ ህዝቢ ኤርትራ ማለት መንፈሳዊ ሓይሉ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ኣይክኽእሉን እዮም ድማ።

ዕጥቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣተሓሳስብኡ( መንፈሱ) እዩ እዚ ዕጥቂ ዝድማ ዝኮነ ኣባይ ክቆጻጸሮ ዝክእል ዕጢቂ ኣይኮነን። ማዕረ እቶም ዝፍጠሩ ብድሆታትን ፡ናይ ተጻባእቲ ሓድሽ ዕጥቂታትን እናሰጎመ ዝትርንዕን ዝስውድን ዕጥቂ እዚ ዕጥቂዚ ከም ማና ካብ ሰማይ ዝነጠበ እጥቂ ኣይኮነን መበገሲኡ ኣብ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰረት ይሃልዎ እንበር፡ ብፍላይ ድማ ምስ ምቅልቃል መግዛእቲ ቅኒት ናይ ኣተሓሳስባ ፈከም ክብል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብቀንዱ ግን ምስ ምውላድ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝሓለፈ 55 ዓመታት ዝተሃንጸ ዕጥቂ እዩ።

ነዚ ዕጥቂ ብሓይሊ ቶክሲ ክዕይሮ ዝደሊ ሰብ እንተልዩ ፡ካብቶም እብ ዓለምና ኣለው ዝበሃሉ ሓይሊ ቶክሲ ማለት ክሳብ ከም (ኣቶሚክ ተቶካሲ) ዘገልግል ዕጥቂ ፍትሒ ዕጥቂ ህዝቢ ኤርትራ ( ህዝባዊ ግንባር) እዩ።

ድሕሪ ዝኩሉ መከተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሒሩ ዝስዕብ ዘሎ ተጻባኦታት ናይ መወዳእታን ስዑር መንፈስ ዝብገስ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል : ፍልሰት ደቂ ሰባት : ካልእ ኢልካ መጉጠዪ ዝከውን ጉጤት እንተተረክበ ዝለዓል ዘሎ ናይ ገበቲ ዳንኬራ ኣሎ።መልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፡ንሕና ጉድለታት እንተሃልዩና ከም ሓበላ ዓይኒ ዘይሕባእ፡ ኣበሳና ንሓብእ መንግስትን ህዝብን ኣይኮናን።እዚ ንርዱእ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ንረብሓ ውልቁ ዝሰርሕ ሃገራዊ ስለ ዘይብልና ድክመታትና ከም ሃገርን ህዝብን ኣይንሓንከሉን ኢና። እቲ ዘይንቅበሎ ልዕሊ እቲ ህዝብን ሃገርን መንግስትን ሓላይን ተጣባቅን ናይ ዜጋታት ክትመስል ሃገር ክትብትን ማለት ከም ሊብያ፡የመን፡ሶማልያ፡ኢራቅ ወዘተ እንተኮኑ እቲ ዕላማ ምስ ኩሉ ህዝባውን መንግስታውን ጉድለታትና ማለት ከምህሉው ወሲድና፡ ወራይኩም ግበሩ ትሕቲ ሃገር ዘሎ መሳልል ትሕቲ ቅኒት ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ መልሲ።

ቃልስና መሪርን ነዊሕን ክኸውን ይክእል እዩ ዓወትና ግን ግድን እዩ!!!

ዓወት ንሓፋሽ!!

AttachmentSize
True-Independence.pdf70.52 KB