(EritreaAt24 Series: May 5th) መርሓባ ፳፬ ግንቦት ዕለተ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ! (Welcome May 24, Eritrea's Independence Day)

መርሓባ ፳፬ ግንቦት ዕለተ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ! (Welcome May 24, Eritrea's Independence Day)
by Berhane Alazar
You can read the pdf version
ቅድሚ ፳፬ ዓመታት፡ ዓርቢ መዓልቲ፡ ጀጋኑ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር፡ ብግንባር ደቀምሓረ ኣቢሎም፡ሽግ ሓርነት ዓቲሮም፡ ምስ ምሉእ ዕጥቆም፡ ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ደበኽ ምስ በሉ፡ እቲ ንነዊሕ እዋን ጅሆ ሰራዊት ጸላኢ ዝነበረ፡ ውጹዕ ህዝብና፡ ኣይ ሕልሚ ኣይ ጋህዲ ኮይኑዎ፡ ንምእማኑ ንኽፍትሽ፡ዳርጋ ነንነብሱ ብምቕንጣው፡ ውድዓውነት ነታ ንብዙሓት ዓመታት ዝተመነያ ዝነበረት፡ ባና ሓርነት፡ኣፉ ጋህ ኣቢሉ እዩ ተዓዚብዋ። ምዑታት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከኣ፡ ታንክታትን ድሩዓት መኻይን ተወጢሖምን ብኣእጋሮም እናሰጎሙን፡ ብፍሕሽው ገጽን ፍሽኽታ ስንን፡ ንህዝቢ ሰላምታ እንዳሃቡ፡ብ “ጐደና ተጋደልቲ” ኣስመራ ክኣትዉ ምስ ጀመሩ፡ ወዮ ደንጽዮም ዝነበሩ ተቐማጦ ርእሰ ከተማና፡ነተን ከም መሳርሒ ሞትን ህልቂትን ’ምበር ንብረት ተጋደልቲ ዘይርእይወን ዝነበሩ ታንክታትን ድሩዓት መኻይን፡ ደድሕርኤን፡ እናሰዓቡ - ወረ ገሊኦምሲ ቀቅድሚአን፡ እናተጓየዩ፡ (እንከላይ ኣዴታት ገሊአን ብዘይ ነጸላ ካብ ገገዝእን እንዳተጎየያ)፡ ንተጋደልቲ ብክሳዶም እናሓነቓ፡ ምስዕዓምን ካብ ሕሉፍ ናፍቖትን፡ ልባዊ ታሕጓስን ዝነቐለ ተሓቛቚፍካ ምብካይን ምድንፋቕን ተተሓሓዝዎ!

እወ፡ እዞም እንትርፎ ካብ ጸላኢ ዝተመንዝዓ ሓጺነ-መጺን፡ ዝኾነ ይኹን መናበዪ ንብረት ሒዞም ዘይኣተዉ ተጋደልቲ፡ ነቲ ብድኽነትን ብስራሕ ምስኣንን ተደቚሱ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ፡ ንኽኣልዩን፡ነቲ ዝተፈጥረ ሃጓፍ መግዛእታዊ ስርዓት ተኪኦም ምሕደራዊ ስራሓት ንኽዓሙን፡ ብኣጋኡ እዮም ዝተታሓዝዎ። እንተኾነ፡ ምስ’ቲ (ብርዱእ ምኽንያት) ዝነበረ ዋሕዲ ክኢላን ውሱን ትሕዝቶ ርእሰ ማላዊ እቶትን፡ “ማይ ንዓቐብ” ዝዓይነቱ ግድል እዮም ዘካይዱ ነይሮም። ይኹን’ምበር፡ ካብዝን ካብትን ዝነበረ ንብረትን ትሕዝቶን ኣወሃሂዶም፡ እቲ ኤርትራዊ ኒሕን ብልሕን፡ ኣብ ቅድመ ቁጠባዊ ግንባር ኣዋዲዶም፡ ንገለ ፯ ዓመታት፡ ዘተስፉ፡ ቁጠባዊ መድረኽ ክቀላቐል ተራእየ። ኮይኑ ግን፡ እቲ፡ ክርደኣካ ዘይክእል ባህሪ ጎረባብትና፡ ነቲ ወትሩ ድጉል ጽልእን ቅርሕንትን ኣንጻር ኤርትራን ኢርትራውያንን፡ ከም ዝፈልሐ ጀበና፡ ገንፊሉ፡ ኣብ ልዕሌና፡ መጠነ ሰፊሕን፡ ዘይተጸበናዮን ኩናት ብምእዋጅ፡ ካብ ዝኣመትናዮ ቁጠባዊ ጐዕዞ፡ ከሰናኹልና ፈቲኖም - ጌና’ውን ግብረ-እከዮም ካብ ምፍሓስን ምእላም ሓሶትን ዓዲ ኣይወዓሉን!

ነዚ ዘሕዝን ተንኮላዊ ዕላማኦም ንምትግባር ከኣ፡ በቲ ብምዕራባውያን ኮነ ምብራቓውያን መንግስታት ወግሐ ጸብሐ ዝትኮበሎም ዘይተኣደነ፡ ዝተፈላልለየ መልክዓት ዝተጠመቐ፡ “ሓገዛት”፡ምእንቲ ንመንግስትና ንምብርካኽን፡ ንሃገርና ንምድቋስን፡ ንህዝብና ንምርዓድን፡ ነቲ ብመዘና ዘይብሉ መስዋእትን ስንክልናን ብሉጻት ደቃ ዝተረጋገጸ ሓርነትን ናጽነትን፡ ብውሕዱ፡ ንምህሳስ፡እንተኮይኑሎም ከኣ ብምሉኡ ንምግሃስ፡ ዝፈተንዎ ተንኮል ኣዲኡ ትቚጸረሉ። መንግስቲ ኣመሪካ ከኣ፡ ነቲ ናታ “ሃገራዊ ረብሓ” ትብሎ ግጉይን ዓማጽን ርእይቶኣ፡ ንኸተተግብር፡ በቲ ንሳ እትውንኖ ክበሃል ዝከኣል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ ጸጥታ፡ ኣቢላ ነዛ ብጻማ ረሃጻ ክትነብር እትህቅን ዘላ ውልዶ ሃገር “ሓነቕኩኺ” ዝዓይነቱ ስጉምትታት እንዳወሰደት፡ ካብ እገዳ ናብ እገዳ ተሓምበለ ክትብል ቅሉዕ ተርእዮ እዩ። እዚ ምስላጥ ምስ ኣበያ ከኣ፡ ነቲ ባዕላ ዝተሰየመቶ ናይ ዓለም ኣኽባሪት ሕጊ፡ ብምዃን፡ ብስም ምግሃስ “መሰላት ደቂሰብ”ዶ ብስም “ፍልሰት ደቂ ሰብ” ክትዋራዘ፡ ወግሐ ጸብሐ፡ ኣንጻር ሃገርና ከተውደኽድኽ፡ ምርኣይን ምስማዕን ናይ ብሓቒ ዘደንጹ’ዩ፡፡

እዚ ሓሸውየ ኣብ ቦትኡ ከሎ ግን፡ እታ “ክኸውንዩ፡ ከመይ ዘይከውን” ዝብል ኣምር ሒዛ፡ ንቑጠባዊ ሕውየት ሃገር ትጽዕር ዘላ ሃገር፡ ርኡይን ተጨባጥን፡ ቀጻልነት ዘለዎን ሰረተ ቁጠባ ንምርርግግጋጽ እኖሆ እናሻዕ፡ ብቐትርን ብጸልማትን፡ ዓበይትን መንእሰያትን፡ ኣወዳትን ኣዋልድን፡ ኣብ ህንጸት ሃገር ተዋፊሮም ይርከቡ። ኣምሳዩኡ ከኣ፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ንነብሳ ክትክእል ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንሰደድውን ከይተረፈ ዘማልእ ረቋሒታት ኣዋዲዳ፡ ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት፡ ንህዝባ እፎይታ ክትህብ ከም እትኽእል፡ ዘይሻራውያን ናይ ቑጠባ ክኢላታት ዝእመኑሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

ኩልና ከም እንፈልጦ፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ካብተን ናይ ወሓዚ ማያት ዘይተዓደላ ሃገር ስለዝኾነት፡ ንውሕስነት መግብን፡ ንሕርሻዊ መሳለጥያታት ንምምላእ፡ ሰብ ሰርሖ ቀላያት - ማለት ሓጽብታት፡ ራህያታት፡ መእለይ ወሓይዛት፡ ሃኒጻን ገናውን ኣብ ምህናጽ ትርከብን ኣላ። ከምኡ’ውን ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጽታት፡ መርበብ መግድታት፡ ኣብያተ ሕክምናታት፡ ኣብያተ ቤት ትምህርትታት፡ ቀረብ ዝስተ ማይ፡ ዝተፈላለየ ዝሰረቱ ቀረብ ጸዓታት፡ መርበብ መራኸቢታት፡ ዝኣመሰሉ ኣብ ምውዳድ ትርከብ። እዚ ኩሉ ሃልኪ መንግስቲ ኮይኑ፡ ብዝተፈላለያ ዳህሰስቲ ማዕድናት ትካላት ከኣ፡ እኹል እቶት ተረኺቡ፡ነቲ ጉዚ-ሚዛን እቶት/ሃልኪ ክብ ከብሎ ትጽቢት ኣሎ።

ኣብ’ዚ ክንርድኦ ዘሎና ግን፡ ብሕሱም መግዛእቲ፡ ህዝብና፡ ኣብ ንቡር ቁጠባዊ ሰረት ስለ ዘይነበረ፡ ሓያሎይ ካብ’ቲ ቁጠብዊ እቶት፡ ብወጻእተኛታት ትካልትን ሰራሕተኛታቶምን እዩ ተጐቢኡ ዝገሓጥ ዘሎ። ነዚ ጠጠው ከነብሎ እንተዀንና ኸኣ፡ ህዝብና፡ ብሕልፊ መናእሰይ ደቅናን ኣሕዋትናን፡ ኣሓትናን፡ እቲ ዘድሊ ትምህርትን ተመክሮን ደሊቦም፡ ኣብ’ዚ ዕድላት እዚ ብዘይተጎላባባነት ተዋፊሮም፡ ንህዝቦምን ንሃገሮምን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ትጽቢት ይግበረሎም።

ስለ’ዚ፡ ክብራትን ተፈተውትን ደቂ ኤረ መዓር፡ እዛ ብአዒንቲ ሓሳዳትን ተጻባእትን፡ ካብ ትጥመት ዘበናት ኣቚጺራ ዘላ ሃገርና፡ ሓበን ኩሉ ዜጋን፡ ሕድርን ቅሳነትን ዝወደቑን ዝሰንከሉን ብጾትና ምእንቲ ኮይና ክትቅጽል፡ ንሓላፋይ ሽግርን ግዝያዊ ጸበባን፡ ዕሽሽ ኢልና፡ ንራህዋ ጽባሕን ኪኑኡን እንዳማዕዶና፡ ብልጽግትን፡ ምዕብልትን፡ ዘይትድፈርን ሃገር ንከነረጋግጽ፡ ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ፡ ሃየ ኢደይ ኢድካ ኢልና፡ ‘ኢሂን ምሂን’ እንዳበልና፡ ትምኒትናን፡ ዕላማናን ኣብ ግብሪ ነብጽሓዮ!

ርሑስ በዓል ናጽነት ይግበረልና፡
ዘለኣላማዊ ዝኽርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዉኣትና
ዓወት ንሓፋሽ!

AttachmentSize
Welcome-May24.pdf65.07 KB